STANOVY občanského sdružení „ FERNET KLUB“

Čl. 1 - Název, sídlo

 • Fernet Klub (dále jen sdružení) je dobrovolným samosprávným sdružením fyzických osob (dále jen člen).
 • Sídlo sdružení je na adrese: Praha 5 – Smíchov, Na Březince 12/1160

Čl. 2 - Poslání a cíle sdružení

Sdružení je nestátní organizace jejímž cílem je:

 • poskytování informací členům sdružení o ubytování, dopravních a stravovacích možnostech v zahraničí pro jejich pobyty za účelem poznávání přírodních a kulturních zajímavostí a sportovních akcí
 • podpora členům sdružení při zajišťování dopravy, sportovní a turistické výstroje a výzbroje pro pobyty v zahraničí
 • podpora členů sdružení v jejich sportovní a kulturní aktivitě v České republice, zajišťování výstroje a výzbroje pro tuto činnost
 • pořádání turistických, vodáckých a sportovních akcí pro členy sdružení a širokou veřejnost
 • pořádání přednášek na zeměpisná téma
 • vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby členové sdružení měli možnost každoročně navštívit vybranou lokalitu
 • zajištění prezentace sdružení
 • ochutnávání vybraných nápojů a jídel v různých zařízeních a jejich hodnocení
 • poznávací činnost spočívající v navštěvování různých lokalit v České republice a zahraničí
 • objevování a prosazování nových myšlenek, které posunou lidstvo vpřed

Čl. 3 - Členství

 • Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a zaměřením sdružení, dovršila 18let a chce se podílet na jeho činnosti.
 • Členy přijímá členská schůze sdružení na základě vyplněné přihlášky jednomyslným souhlasem a na základě doporučení jednoho ze zakládajících členů sdružení.
 • Členové sdružení mají následující práva:
  a/ zúčastňovat se pravidelně setkání sdružení
  b/ podávat návrhy týkající se činnosti sdružení
  c/ informovat třetí osoby o úspěších sdružení na poli sportovním, vědeckém a společenském a o sponzorech sdružení
  d/ vyjadřovat se k činnosti sdružení
  e/ doporučovat další členy sdružení
  f/ kdykoliv se vzdát členství ve sdružení a neprodleně to oznámit předsednictvu sdružení
  g/ být volen do orgánů sdružení a kdykoliv z funkce odstoupit
  h/ hlasovat při rozhodování sdružení na členské schůzi
 • Členové sdružení mají následující povinnosti:
  a/ přispívat na činnost sdružení pravidelnými členskými příspěvky řádně a včas. Výše příspěvku činí minimálně 1 000,- Kč měsíčně a bude poukazována na účet sdružení
  b/ vyvíjet činnost směřující k dosažení cílů sdružení podle svých možností
 • Člen může být vyloučen ze sdružení při závažném, či opakovaném porušení stanov sdružení nebo pokud prokazatelně poškodil dobré jméno sdružení. O vyloučení rozhoduje členská schůze sdružení dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení.

Čl. 4 - Orgány sdružení

 • Orgány sdružení jsou:
  a/ členská schůze
  b/ předsednictvo sdružení
 • Předsednictvo sdružení volí členská schůze na funkční období dvou let.

Čl. 5 - Členská schůze

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Je tvořena členy sdružení.
 • Členskou schůzi svolává jednou za rok předsednictvo sdružení. Mimořádnou členskou schůzi je povinno svolat předsednictvo sdružení, jestliže o její svolání požádá minimálně jedna třetina členů sdružení s udáním podmětu jednání.
 • Členská schůze:
  a/ schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
  b/ schvaluje plán činnosti sdružení a jeho hospodaření, kontroluje činnost předsednictva a schvaluje materiály předložené předsednictvem
  c/ volí a odvolává předsednictvo sdružení
  d/ schvaluje jednací řád a volební řád členské schůze
  e/ rozhoduje o zániku sdružení
 • Členská schůze je usnášeníschopná při účasti alespoň jedné třetiny všech členů sdružení. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Čl. 6 - Předsednictvo sdružení

 • Předsednictvo sdružení je tříčlenné a ze svého středu volí předsedu. Předsednictvo odpovídá za činnost sdružení a zastupuje sdružení navenek. Za předsednictvo sdružení jednají všichni jeho členové jednomyslně.
 • Předsednictvo se schází na řádných zasedáních, nejméně však jednou za tři měsíce. Předsednictvo svolává její předseda. Mimořádné zasedání předsednictva je povinen svolat předseda předsednictva, požádají – li o to minimálně dva členové předsednictva.
 • Předsednictvo:
  a/ plní plán činnosti přijatý členskou schůzí
  b/ předkládá členské schůzi zprávy o činnosti sdružení a jeho hospodaření
  c/ rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou přímo vyhrazeny členskou schůzí
 • Předsednictvo je odpovědné za svoje rozhodnutí členské schůzi.
 • Předsednictvo se usnáší souhlasem všech jeho členů.

Čl. 7 - Hospodaření

 • Sdružení je způsobilé nabývat práv a zavazovat se na majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením sdružení.
 • Hospodaření sdružení se řídí programem a rozpočtem přijatých členskou schůzí a obecně závaznými právními předpisy.
 • Za evidenci hospodaření sdružení odpovídá předsednictvo, které disponuje prostředky sdružení dle schváleného rozpočtu.
 • Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů sdružení a k jeho rozvoji tvoří zejména:
  a/ příspěvky členů sdružení
  b/ dary tuzemských a zahraničních sponzorů
  c/ příjmy z vlastních akcí a hospodářské činnosti

Čl. 8 - Závěrečná ustanovení

Po zániku sdružení provede jeho likvidaci likvidátor jmenovaný předsednictvem sdružení.
O majetku sdružení musí být rozhodnuto výhradně v souladu s jeho cílem.

Zakládající členové sdružení:

Tomáš Munzar, Praha 4; Tomáš Doubek, Praha 5; Alexandr Dušek, Praha 5